• A-
  • A
  • A+

                                                          

SUCCESSION LIST OF PRINCIPALS

 1.    Mr. A F Sealy M. A.                                                             –      1875-1892

 2.    Mr. D M Cruickshank,M.a                                                   –      1892-1902

 3.    Mr. F S Davis, B.A                                                                –      1902-11,1914-18

 4.    Mr. K Koshy, B.A                                                                 –      1904

 5.    Mr. Gyln Barlow, M.A                                                        –      1911-1914

 6.    Sri. V R Venkteswara Ayyar, M.A, L.t                              –      1918-1926

 7.    Sri. S K Subramania Ayyar, M.A, L.t                                 –      1922-23,1926-30

 8.    Sri. K Narasimha Pai, B.A, L.t                                            –      1930-1935

 9.    Mr. H R Millis, M.sc                                                            –      1935-1940

10.  Sri. K Karunakaran Nair, M.a, L.t                                     –      1933,1938-1940-1943

11.  Sri. P Sankaran Nambiar, M.a                                           –      1941,1943-1947

12.  Sri. G R Narayana Ayyar, M.a,L.t                                     –      1944-1947,1948-50

13.  Sri. T C Sankara Menon, M.a                                            –      1950-53,54-55

14.  Sri. P Narayana Menon, M.a                                            –      1953, 54—56

15.  Sri. K g. Krishna Rao, M.a                                                 –      1956-57

16.  Sri. V P Kannan Nair, M.a, L.t                                           –      1957

17.  Sri. T Madhava Menon, M.Sc.                                           –      1957-1961

18.  Sri. A Chandrahasan, M.A                                                 –      1959.1961-63

19.  Sri. P S Velayudhan, M.A                                                   –      1963-1967

20.  Sri. P V Appu, B.Sc., L.T                                                      –      1966-68

21.  Sri. S Varmakrishna Iayyar, B.Sc                                       –      1968-1971

22.  Sri. K X John, M.a                                                               –      1971-73,74-75

23.  Sri. K C Paily, M.A                                                               –      1973-74

24.  Dr. K K Mathew, M.Sc, Ph.D                                              –      1975-1980

25.  Sri. K M Zacharia, M.A                                                       –      1980-81

26.  Sri. M G Gheevarghese, M.Sc                                           –      1981-83

27.  Sri. K R Sadasivan Nair, M.Sc, Ph.D                                  –      19836-84

28.  Sri. K J Sebastain Cleetus, M.A                                         –      1984

29.  Sri. M K Prasad, M.Sc.                                                        –      1985-87

30.  Smt. K Bharathy, M. A                                                        –      1987-90 (First Lady Principal)

31.  Sri. M J John, M.A                                                               –      1990-91

32.  Sri. Abraham Arakal, M.Sc                                                –      1991-92

33.  Sri. K N Bharathan,M.A                                                      –      1992-93

34.  Smt. C J Sherly Chandran,M.Sc                                         –      1993-94

35.  Sri. K Aravindakshan, M. a                                                –      1994-95

36.  Dr. M Sreekumariamma, M.a, Ph.D                                –      1995-96

37.  Dr. P Balakrishnan,M.a, Ph.D                                           –      1996

38.  Smt. Gangadevi Thampuran, M.Sc.,                                 –      1996-98

39.  Smt. M Parvathy Manoranjini, M.Sc.                               –      1998-2000

40.  Smt.  Jayantha .k                                                                 –      2000-2001

41.  Sri. V Rajamani                                                                    –      2001-2002

42.  Sri. K G Sankara Pillai                                                         –      2002-2003

43.  Sri. T U John                                                                         –      2003-2004

44.  Smt. R Sreekumariamma                                                   –      2004-2005

45.  Sri. Agusine  A Thomas                                                      –      2005-2006

46.  Sri. K S Mohandas                                                               –      2006

47.  Smt. Sheela Paul                                                                 –      2006-2008

48.  Dr. R Sreekumar                                                                 –      2008-2009

49.  Sri. U A Mohandas                                                              –      2009-2010

50.  Sri. M S Viswambharan                                                      –      2010-2011

51.  Smt. S Valsalakumari                                                          –      20011-2012

52.  Dr. P G Sushama                                                                 –      2012

53.  Dr. P V Mary Matilda                                                          –      2012-2013

54.  Sri. T C Titus                                                                         –      2013

55.  Smt. K V Asalatha                                                                –      2013

56.  Dr. P Latharaj                                                                      –      2013-2014

57.  Sri. Varghese C. Abraham                                                 –      2014-15

58.  Dr. Francy T V                                                                      –      2015

59.  Sri. Sanilkumar T                                                                 –      2015

60.  Smt. N L Beena                                                                    –      2015-17

61.  Dr. Ajitha  P S                                                                      –      2017

62.  Dr. K N Krishnakumar                                                        –      2018-2019

63 Dr. K  Jayakumar                                                                   _        2019 onwards