• A-
  • A
  • A+

                                                          

SUCCESSION LIST OF PRINCIPALS

 

1 . Mr. A F Sealy M. A.                                                                   – 1875-92
2 . Mr. D M Cruickshank,M.A                                                        – 1892-1902
3 . Mr. F S Davis, B.A                                                                  – 1902-11,1914-18
4 . Mr. K Koshy, B.A                                                                   – 1904
5 . Mr. Gyln Barlow, M.A                                                             – 1911-14
6 . Sri. V R Venkteswara Ayyar, M.A, L.t                                 – 1918-26
7 . Sri. S K Subramania Ayyar, M.A, L.t                                         – 1922-23,1926-30
8 . Sri. K Narasimha Pai, B.A, L.t                                                 – 1930-35
9 . Mr. H R Mills, M.Sc                                                                  – 1935-40
10 . Sri. K Karunakaran Nair, M.A, L.t                                          – 1933,1938-1940-43
11 . Sri. P Sankaran Nambiar, M.A                                            – 1941,1943-47
12 . Sri. G R Narayana Ayyar, M.A,L.t                                            – 1944-1947,1948-50
13 . Sri. T C Sankara Menon, M.A                                                – 1950-53,1953-54
14 . Sri. P Narayana Menon, M.A                                                    – 1953, 1954—56
15 . Sri. K g. Krishna Rao, M.A                                                        – 1956-57
16 . Sri. V P Kannan Nair, M.a, L.t                                                – 1957
17 . Sri. T Madhava Menon, M.Sc.                                             – 1957-1961
18 . Sri. A Chandrahasan, M.A                                                 – 1959.1961-63
19 . Sri. P S Velayudhan, M.A                                                    – 1963-67
20 . Sri. P V Appu, B.Sc., L.T                                                             – 1966-68
21 . Sri. S Varmakrishna Iayyar, B.Sc                                             – 1968-71
22 . Sri. K X John, M.A                                                               –  1971-73,74-75
23 . Sri. K C Paily, M.A                                                                  – 1973-74
24 . Dr. K K Mathew, M.Sc, Ph.D                                                – 1975-80
25 . Sri. K M Zacharia, M.A                                                          – 1980-81
26 . Sri. M G Gheevarghese, M.Sc                                                   – 1981-83
27 . Sri. K R Sadasivan Nair, M.Sc, Ph.D                                     – 19836-84
28 . Sri. K J Sebastain Cleetus, M.A                                          – 1984
29 . Sri. M K Prasad, M.Sc.                                                        – 1985-87
30 . Smt. K Bharathy, M. A                                                             – 1987-90 (First Lady Principal)
31 . Sri. M J John, M.A                                                                      – 1990-91
32 . Sri. Abraham Arakal, M.Sc                                                 –  1991-92
33 . Sri. K N Bharathan, M.A                                                           – 1992-93
34 . Smt. C J Sherly Chandran, M.Sc                                             – 1993-94
35 . Sri. K Aravindakshan, M. A                                                  –  1994-95
36 . Dr. M Sreekumariamma, M.A, Ph.D                                    – 1995-96
37 . Dr. P Balakrishnan,M.A, Ph.D                                                – 1996
38 . Smt. Gangadevi Thampuran, M.Sc.,                                         – 1996-98
39 . Smt. M Parvathy Manoranjini, M.Sc.                                 – 1998-2000
40 . Smt.  Jayantha .k                                                                – 2000-01
41 . Sri. V Rajamani                                                                    – 2001-02
42 . Sri. K G Sankara Pillai                                                          –  2002-03
43 . Sri. T U John                                                                          – 2003-04
44 . Smt. R Sreekumariamma                                                     – 2004-05
45 . Sri. Agusine  A Thomas                                                           – 2005-06
46 . Sri. K S Mohandas                                                                 – 2006
47 . Smt. Sheila Paul                                                                     – 2006-08
48 . Dr. R Sreekumar, Ph.D                                                                  – 2008-09
49 . Sri. U A Mohandas                                                               – 2009-10
50 . Sri. M S Viswambharan                                                        – 2010-11
51 . Smt. S Valsalakumari                                                            – 20011-12
52 . Dr. P G Sushama, Ph.D                                                                       – 2012
53 . Dr. P V Mary Matilda  Ph.D                                                          –  2012-13
54 . Sri. T C Titus,   Ph.D                                                                         – 2013
55 . Smt. K V Asalatha                                                                – 2013
56 . Dr. P Latharaj  Ph.D                                                                           – 2013-14
57 . Sri. Varghese C. Abraham                                                  – 2014-15
58 . Dr. Francy T V  Ph.D                                                                           – 2015
59 . Sri. Sanilkumar T                                                               – 2015
60 . Smt. N L Beena                                                                         – 2015-17
61 . Dr. Ajitha  P S Ph.D                                                                      – 2017
62 . Dr. K N Krishnakumar  Ph.D                                                            – 2018-19
63 . Dr. K  Jayakumar Ph.D                                                                           – 2019- 20
64 . Dr. Marhew George Ph.D  – 2020 Onwards